Skip to main content

About

Αντικείμενο και Στόχοι Έργου

Ο κύριος στόχος του έργου «Συγκριτική μελέτη των μεταβαλλόμενων ακραίων κλιματικών αλλαγών μεταξύ Κίνας και Ευρώπης/Ελλάδας με βάση  σε ομογενοποιημένες καθημερινές παρατηρήσεις» (CLIMEX) είναι να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των ακραίων κλιματικών αλλαγών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή στη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κίνα , χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας ομογενοποιημένα δεδομένα. Υπάρχουν τρία στοιχεία στο έργο, το πρώτο στοιχείο είναι η ενημέρωση της βάσης δεδομένων για το κλίμα και η βελτίωση της διαθεσιμότητας δεδομένων και της προσβασιμότητας μακροπρόθεσμων και υψηλής ποιότητας ημερήσιων κλιματικών σειρών θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων για την Κίνα και την Ελλάδα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο καθορισμός του εύρους της βιωμένης μεταβλητότητας του κλίματος, η εξέταση  πρόσφατων αλλαγών του ακραίου κλίματος και η ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής σε θεμελιώδεις μετεωρολογικές  παραμέτρους, δηλαδή η θερμοκρασία του αέρα και η βροχόπτωση. Τέλος, η τρίτη συνιστώσα είναι η παροχή μιας επιστημονικής σύνθεσης  και οπτικοποίησης των σύγχρονων κλιματικών συνθηκών στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ομοιογενή και χωρικά αντιπροσωπευτικά κλιματικά  δεδομένα και μεταδεδομένα υψηλής ποιότητας. Οι στόχοι της παρούσας πρότασης θα επιτευχθούν μέσω των ακόλουθων ενεργειών: α)  συλλογή αντιπροσωπευτικών ακατέργαστων ημερήσιων δεδομένων και μεταδεδομένων για τη θερμοκρασία του αέρα και βροχόπτωση και στις δύο χώρες και υποβολή ακατέργαστων κλιματικών δεδομένων σε λεπτομερή ποιοτικό έλεγχο, β) εφαρμογή ομογενοποίησης τελευταίας τεχνολογίας μέθοδοι για όλα τα διαθέσιμα δεδομένα επιφανειακής θερμοκρασίας και βροχόπτωσης, γ) υπολογισμός και ενημέρωση των εθνικών κλιματολογικών κανονικών με βάση ομογενοποιημένες σειρές δεδομένων δ) εφαρμογή τεχνικών χωρικής παρεμβολής, κατάλληλες για μετεωρολογικά δεδομένα, σε ομογενοποιημένες σειρές θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων, προκειμένου να συσχετιστούν οι μετεωρολογικές μεταβλητές με διάφορους γεωχωρικούς (γεωγραφικούς και τοπογραφικούς) παράγοντες όπως ύψος εδάφους, παράκτια φαινόμενα,  προσανατολισμό κ.λπ. και δημιουργία συνεχών επιφανειών από σημεία δεδομένων, ε) χαρτογραφική αναπαράσταση της ημερήσιας  θερμοκρασίας και βροχόπτωσης με χρήση τεχνικών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), στ) υπολογισμός κατάλληλων κλίμα ακραίο ινδικό έτσι ώστε να περιγραφεί η κατάσταση και οι αλλαγές στο κλιματικό σύστημα από το παρελθόν μέχρι τώρα, ζ) Το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη μιας δημόσιας διαθέσιμης (δωρεάν) πλέγματος βάσης δεδομένων για το κλίμα για την Ελλάδα και την Κίνα. Αυτό θα επιτρέψει την ανάλυση τάσεων της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων και των ακραίων τους μέχρι σήμερα χρόνια για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ευρήματα σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και στις δύο χώρες μέχρι τώρα.

climex-map

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το CLIMEX έχει σχεδιαστεί ως ένα 24μηνο συλλογικό έργο του οποίου οι δραστηριότητες έχουν χωριστεί σε μια ποικιλία  διεπιστημονικών πακέτων εργασίας. Κάθε WP έχει τους δικούς του στόχους με επικεφαλής έναν εταίρο εντός της κοινοπραξίας που είναι  υπεύθυνος για την ομαλή εκτέλεση και συντονισμό του WP. Προκειμένου να καθοριστεί ένα λογικό σχέδιο εργασίας για το έργο,  αποφασίστηκε να υιοθετηθεί ένα επαναληπτικό μοντέλο που βασίζεται στις πιο ευέλικτες μεθοδολογίες ευέλικτης, υιοθετώντας δύο  κύριες πιλοτικές φάσεις στη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης που θα επέτρεπαν τον εντοπισμό σε πρώιμο στάδιο κενών ή βελτιώσεις και να προσαρμόσει γρήγορα το τελικό αναπτυγμένο πρωτότυπο για την αντιμετώπισή τους. Η διαδικασία μεθοδολογίας  έχει ως εξής: α) συλλογή ημερήσιων ακατέργαστων δεδομένων θερμοκρασίας και βροχόπτωσης (μέση, μέγιστη και ελάχιστη) και των αντίστοιχων μεταδεδομένων και εφαρμογή λεπτομερών δοκιμών ποιοτικού ελέγχου· β) εφαρμογή μεθόδων ομογενοποίησης αιχμής στα δεδομένα που πέρασαν τις δοκιμές ποιοτικού ελέγχου· γ) υπολογισμός και ενημέρωση των εθνικών  κλιματικών τιμών, με βάση τα ομογενοποιημένα δεδομένα· δ) εφαρμογή μεθόδων αιχμής γεωστατιστικής χωρικής παρεμβολής στις ομογενοποιημένες σειρές δεδομένων θερμοκρασίας και βροχόπτωσης, προκειμένου να συσχετιστούν με γεωγραφικές και τοπογραφικές μεθόδους, όπως υψόμετρο, απόσταση από την ακτή, προσανατολισμός κ.λπ., ε) χαρτογράφηση  ημερήσιας θερμοκρασίας και δεδομένα βροχοπτώσεων, στ) υπολογισμός δεικτών ακραίων κλιματικών αλλαγών για την περιγραφή της κατάστασης και  της κλιματικής αλλαγής και στις δύο χώρες για την περίοδο που καλύπτουν τα διαθέσιμα δεδομένα, ζ) Υλοποίηση υποδομής πληροφορικής  όσον αφορά την ανάπτυξη λογισμικού για ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων, εκπαίδευση χρήστες και ανοίξτε το  σύστημα σε ένα ευρύ κοινό μέσω εφαρμογών ιστού και κινητών. Το πρόγραμμα εργασίας CLIMEX αποτελείται από 6 πακέτα εργασίας που αφορούν  ολόκληρο το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υποστήριξη μιας δραστηριότητας καινοτομίας σχεδόν στην αγορά. Το WP1 αναλύει τις ανάγκες των χρηστών, τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας και καθορίζει λεπτομερή σενάρια και λειτουργικές προδιαγραφές σε συμμόρφωση με  νομικά, ηθικά ζητήματα, την προστασία δεδομένων και το απόρρητο. Το WP2 ασχολείται με τη συλλογή ακατέργαστων δεδομένων τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κίνα  και μια ρύθμιση βάσης δεδομένων χρονοσειρών από όλους τους διαθέσιμους μετεωρολογικούς σταθμούς, καθώς και τον ορισμό και τον σχεδιασμό μιας βάσης δεδομένων χρονοσειρών υψηλής ποιότητας (μετά από ποιοτικό έλεγχο και ομογενοποίηση) για όλους τους διαθέσιμους μετεωρολογικούς σταθμούς Το .WP3 ασχολείται  με Γεωστατιστικές μεθόδους με στόχο να συμβάλει στη λεπτομερέστερη γνώση των διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων, οι οποίες μετρώνται σε πεπερασμένο αριθμό τοποθεσιών σε μια περιοχή. Το WP4 ασχολείται με τάσεις που θα αναλυθούν με την επεξεργασία της παραγόμενης υψηλής ποιότητας χρονοσειράς θερμοκρασίας και βροχόπτωσης, με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους. Το WP5 αποτελεί τον πυρήνα των εργασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογίας πληροφορικής και θα παρέχει  την προτεινόμενη ολοκληρωμένη πλατφόρμα συστήματος. Τέλος, το WP6 θα καλύψει τις ανάγκες για την αξιολόγηση του έργου και την αξιολόγηση απόδοσης σε πιλοτικά περιβάλλοντα υψηλού προφίλ και ένα συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο. Θα υιοθετήσουμε μια μεθοδολογία με επίκεντρο τον χρήστη και επαναληπτική, προκειμένου να εγγυηθούμε την επιτυχία ενός έργου που στοχεύει να  παρέχει ένα σύστημα για χρήση από μια ευρεία και πολυπολιτισμική ποικιλία τελικών χρηστών (Έλληνες και Κινέζοι). Αυτό θα παράγει δύο σημαντικές εκδόσεις [beta και τελική] για τα περισσότερα από τα παραδοτέα του έργου. Η CLIMEX θα υιοθετήσει μια ακόμη πιο επαναληπτική  μεθοδολογία, ώστε να ελαχιστοποιήσει τον συνολικό κίνδυνο, επιτρέποντας την έγκαιρη προετοιμασία ενσωμάτωσης, την τακτική διαθεσιμότητα  του συστήματος και την προσαρμογή σε δυσκολίες ή νέες ανάγκες. Τα 6 πακέτα εργασίας του CLIMEX προχωρούν σε 5  βασικές φάσεις του έργου:

  • Ο αρχικός ορισμός των αρχικών απαιτήσεων τελικού χρήστη, των σεναρίων και των λειτουργικών προδιαγραφών.
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της έκδοσης beta, ενός πρώτου λειτουργικού πρωτοτύπου.
  • Η αξιολόγηση της έκδοσης beta σε πιλότους που δημιουργήθηκαν από τελικούς χρήστες με τη βοήθεια τεχνικών ομάδων.
  • Η αναθεώρηση των απαιτήσεων, των προδιαγραφών και του σχεδιασμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και η  υλοποίηση της τελικής έκδοσης, ενός λειτουργικού συστήματος που δημοσιοποιείται.
  • Η αξιολόγηση της τελικής έκδοσης σε πιλότους που δημιουργήθηκαν από τελικούς χρήστες χωρίς βοήθεια. Η παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας, οι νομικές και ηθικές πτυχές, η διασφάλιση ποιότητας, οι επικοινωνιακές δραστηριότητες και η προετοιμασία της εκμετάλλευσης θα εκτελούνται ως οριζόντιες εργασίες κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έργου.